slider 1 4

Речник от термини

glossary 260 180

Нашата енергийна енциклопедия 

Ние подготвихме списък с най-често срещаните термини, от които може да имате нужда. Ако нещо липсва, а имате нужда от повече информация, ние сме на Ваше разположение.

  • „Балансиране” на търговски участник е компенсирането на разликата между количествата потребена / произведена енергия и количествата по графиците за потребление / производство съгласно сключените договори.

  • „Балансираща енергия” е активната електроенергия, която електроенергийният системен оператор активира за компенсиране на разликата между регистрираните при него договорени и фактически реализираните графици за доставка, както и колебанията на товарите с недоговорен график за доставка.

  • „Стандартна балансираща група” (Ст.БГ) е група от търговски участници по чл. 100, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), които сключват сделки с електрическа енергия при свободно договорени цени, към която се прилагат общите условия на балансиране съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 ЗЕ (Правилата за търговия с електрическа енергия).

  • „Участник в стандартната балансираща група” е физическо или юридическо лице,  което извършва сделки с електрическа енергия и подлежи на балансиране.

  • "Пряк член” на балансираща група – обект на потребител, за който може да бъде сключен договор с повече от един доставчик, но отговорността за балансиране е прехвърлена само на един от тях.

  • „Непряк член” на балансираща група – обект на потребител, за който е сключен договор само с един доставчик и за който обект отговорността за балансиране е прехвърлена на този доставчик.

  • „Небаланс” е разликата между количествата потребена / произведена електрическа енергия и количествата по графиците за потребление/ производство, съгласно сключените договори.