slider 1 4

Пряк и непряк член на балансираща група

  • Пряк член

Прекият член на балансиращата група се характеризира с това, че потребителят има възможност за сключване на договори за доставка на електроенергия с един и повече търговци и избира Координатор на балансираща група (КБГ); при този модел на членство координаторът може да бъде и самият доставчик;

Предимства и недостатъци:

Предимствата на прякото членство в БГ се изразяват в това, че сключването на договори за доставка с повече от един търговец на електроенергия дават възможност на потребителите за независимост и гъвкавост относно доставките на електрическа енергия. По този начин се достига по-висока степен на контрол върху разходите. Основен недостатък, е възникването на по-високи административни разходи и повече точки на контакт за администриране на целия процес.

  • Непряк член

Като непряк член на балансиращата група потребителят сключва договор за доставка на електроенергия с един търговец и прехвърля отговорността за балансиране на доставчика си, който е и негов координатор на балансираща група.

Предимства и недостатъци:

Предимствата за непреките членове на балансиращата група са по-ниските разходи за администриране на договора за доставка на електрическа енергия и една точка за контакт в лицето на търговеца и координатора на балансиращата група. Като единствен недостатък на този вид членство може да се изтъкне зависимостта на доставката на електрическа енергия само от един доставчик.