slider 5

Координатор на балансираща група

С решение № И1-Л-199 / 09.07.2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), лицензията на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД беше допълнена с функцията Координатор на балансираща група. В резултат на извършването на официална регистрация към Електроенергийния системен оператор, считано от 1.10.2012 г., компанията е със статут на активен Координатор на балансираща група и работи успешно на зараждащия се пазар на балансираща енергия.

ПОДГОТОВКА

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД взе активно участие в провежданите от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) тестове за стартиране на пазара на балансираща енергия. Осигурено е и техническото, системно и ресурсно обезпечение по отношение на необходимостта от администриране на съпътстващите процеси. В допълнение бяха извършени анализи на база реални данни, тестване на модела на балансиране и симулация на работата на балансиращата група с Координатор ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД.

ЧЛЕНСТВО

В балансиращата група на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД право на членство имат всички настоящи клиенти, на които дружеството доставя електроенергия по свободно договорени цени. За клиенти, на които компанията не е доставчик на електроенергия и са активни участници на свободния пазар, се предлага услугата Координатор на балансираща група.

ДОКУМЕНТИ

За предоставянето на услугата Координатор на балансираща група е необходимо сключването на договор, независимо дали се отнася до настоящи клиенти с вече сключен договор за доставка на електрическа енергия или такива, които желаят да се възползват само от услугата Координатор на балансираща група. Повече информация в Общи принципи на балансиране и Общи условия.

ПРЕДИМСТВА, които получавате с Координатора на балансиращата група ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги

Моделът за разпределяне на разходите за небаланси, който използва ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД прехвърля целия положителен ефект от спестяванията към клиентите. Той е напълно прозрачен и прилагането му стимулира по-точно прогнозиране от участниците в балансиращата група, което е в полза на всеки един от тях.

С ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги Вие печелите от по-доброто прогнозиране на потребената от Вас електроенергия!

Ето и някои допълнителни ползи:

  • Оптимизиране на разходите за небаланс в рамките на балансиращата група, от там и за отделните членове на групата, т.е намаление на общия измерен небаланс на групата, спрямо случаите на индивидуално балансиране

  • В резултат на използвания модел за разпределение на разходите между отделните членове на балансиращата група се постига по-добра цена за небаланс, в сравнение с индивидуалното балансиране

  • Прехвърляне на дейностите за балансиране и сетълмент към Координатора на балансираща група ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД, който отговаря за администрирането на обобщените графици на балансиращата група и обмена на информация с ЕСО ЕАД