slider 4

Често задавани въпроси

1. Какво представлява либерализирания пазар на електроенергия?

Този пазар, от една страна дава възможност на клиентите да избират своя доставчик на енергия, а от друга - свободно да договарят цената, по която купуват електроенергия на база подадени почасови прогнозни количества.

2. Каква е целта на либерализирания пазар на електроенергия?

Основната цел на свободния пазар на електроенергия е въвеждането на свободна конкуренция между участниците на пазара. Функционирането му е предпоставка за балансиране на производството и реализирането на по-ниски разходи за електроенергия за потребителите. От друга страна той води до повишаване качеството на предлаганите услуги и надеждността на снабдяването.

3. Какво определя наличието на либерализиран (свободен) пазар на електроенергия?

Новото европейско законодателство и спазване на Третия либерализационен пакет налага либерализирането на електроенергийния пазар.

4. Как мога да се регистрирам на либерализирания пазар и от кого мога да получа съдействие?

Ако сте решили да излизате на либерализирания пазар на електроенергия или имате нужда от информация за неговото функциониране, можем да Ви предложим детайлна информация и персонална консултация. За целта предлагаме услугата Тренинг. Повече информация може да получите от нашите Мениджъри продажби.

5. От кого мога да закупя енергия на либерализирания пазар?

Електрическа енергия на либерализирания пазар може да бъде закупена от избран от Вас лицензиран търговец на електрическа енергия. Ние от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД можем да Ви предложим тази услуга, тъй като притежаваме такъв тип лицензия, както и дългогодишен успешен опит в тази област.

6. Коя част от цената мога да договарям?

На договаряне подлежи единствено цената на електрическата енергия. Цените на мрежовите услуги като достъп и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежи са регулирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и се заплащат от всички клиенти. Клиентите на пазара по свободно договорени цени, заплащат и цена за „задължения към обществото“, която също подлежи на регулиране от ДКЕВР. За клиентите на регулиран пазар, тази цена е включена в цената на електрическата енергия. 

7. Отделно ли се договаря цената на всяка тарифа?

Вие можете да договорите цена за всяка тарифа или цена само за една тарифа.

8. Кой извършва регистрацията на свободния пазар?

Регистрацията на клиент като участник на свободния пазар се извършва от мрежовия оператор, към който е присъединен обекта на клиента.
Подробно описание на стъпките в процеса по регистрация, както и съдействие в него може да получите от нашите експерти.

9. Има ли срок, в който клиентите присъединени на ниво средно напрежение трябва да изберат доставчик, различен от крайния снабдител?

Вашият краен снабдител ще Ви информира писмено за условията и реда за снабдяване от Доставчик последна инстанция (ДПИ), както и за Вашето право в срок от 2 месеца от датата на уведомяването да изберете лицензиран търговец на електроенергия, който можем да бъдем и ние от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

10. Какво представлява Балансираща група? Как ще се разпределят небалансите в Балансиращата група?

Балансиращата група (БГ) представлява група търговски участници (потребители), които са прехвърлили отговорността за балансиране на енергия на свободния пазар на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, като лицензиран и регистриран Координатор на балансираща група. Целта на БГ е да обедини небалансите на отделните търговски участници и да облекчи финансовите им резултати от цените на балансиращата енергия. Компанията ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е разработила Общи принципи за разпределяне на небаланса в рамките на БГ, които можете да откриете тук.

11. Какво е „пряк” и „непряк” член на балансираща група?

  • „Непряк член” на балансираща група – обект на потребител, за който е сключен договор само с един доставчик, и за който обект отговорността за балансиране е прехвърлена на този доставчик.
  • „Пряк” член на балансираща група – обект на потребител, за който може да бъде сключен договор с повече от един доставчик, но отговорността за балансиране е прехвърлена само на един от тях.

12. Какво представлява Координатор на балансираща група? Каква роля и отговорности има?

Координатор на балансираща група е лицензирано дружество, регистрирано към Електроенергийния системен оператор (ЕСО) като координатор на БГ(ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги), на което потребителите прехвърлят отговорността и риска за балансиране посредством договор. Основната функция на координатора е, чрез опит и групиране на участниците, да намали разликата между прогнозната и реалната им консумация. Това дружество поема отговорност за небалансите на членовете на балансиращата група. Координаторът изготвя и изпраща окрупнен график за обмен с другите координатори.

13. Как може клиент да се включи в БГ на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги?

Всеки клиент, регистриран на свободния пазар може да се присъедини към ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги като Координатор на балансираща група, като подаде заявление и сключи договор.

14. Клиентите на свободен пазар заплащат ли такси за мрежовите елементи: Пренос, Достъп, Когенерация, Зелена енергия и Невъзстановяеми разходи?

Цените на мрежовите услуги като достъп и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежи са регулирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и са дължими от всички клиенти, независимо дали са на свободен или регулиран пазар. Мрежовите услуги се заплащат на база потребено количество електрическа енергия (лв./кВтч.). На пазара по свободно договорени цени клиентите заплащат мрежовите услуги на оператора на електроразпределителната мрежа или на своя търговец, в случай че са сключили т. нар. договор за комбинирани услуги с него. Считано от 01.08.2013 г. е въведена нова цена - „задължения към обществото“, а добавките Когенерация, Зелена енергия и Невъзстановяеми разходи са премахнати от цената за пренос. Цената за "задължения към обществото" също е платима за единица потребена енергия (лв./кВтч.) и се заплаща на търговците на електрическа енергия.   

15. Може ли клиент на свободен пазар да заплаща всички разходи за електроенергия на своя доставчик?

Да, възможно е. За по-детайлна информация можете да се свържете с нашите Мениджъри продажби.

16. Възможно ли е да се направи тренинг (обучение) преди реалното участие на свободен пазар?

Квалифицираните експерти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД предлагат подобна услуга на клиентите. Ако проявявате интерес или имате желание за повече информация, може да се свържете с нас.

17. Възможно ли е клиент, който купува енергия по свободно договорени цени да не прогнозира самостоятелно количествата си?

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД предлага подобна услуга на своите клиенти. За повече подробности, нашите експерти са на Ваше разположение.

18. Какви договори се сключват на свободния пазар и с кого?

  • Договор за продажба на електрическа енергия – с лицензиран търговец на електрическа енергия (ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД)
  • Договор за достъп до електроразпределителната мрежа – с мрежовия оператор, към чиято електроразпределителна мрежа е присъединен обекта Ви
  • Договор за пренос през електроразпределителната мрежа - с мрежовия оператор, към чиято електроразпределителна мрежа е присъединен обекта Ви
  • Договор за участие в балансираща група - с координатор на балансираща група (ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД)